คำสงวน: องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องคำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงได้จัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์เป็นครั้งแรกหลังจากการรวมตัวของ 3 หน่วยงานจัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2553 นี้ศูนย์ได้ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารศูนย์และบุคลากรได้ประชุมปรับปรุงวิสัยทัศน์พันธกิจร่วมกันตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 จากนั้นจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์

1.1.1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.1.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

1.1.1.3 การปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์ (รายงานการประชุม2/2552)

1.1.1.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของศูนย์

1.1.1.5 แผนกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2553

1.1.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร SWOT analysis

 

2.     มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงได้รับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะมาสู่หน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้างต้น

อ้างอิงเอกสาร 1.1.14

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ศูนย์ฯ ได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำ 3 พันธกิจคือ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ้างอิงเอกสาร 1.1.1.4

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

 

 

 

 

5.  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ

 

 

 

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานเพื่อพิจารณา

 

 

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานและคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณา (ให้ความเห็น)

 

 

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3   ข้อ

มีการดำเนินการ  4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 หรือ 7 ข้อ

มีการดำเนินการ 8  ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

นิธิ ไทยสันทัด

พิกุล มูลนิลตา โทร 4052

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2(สมศ16.1)  ผลการพัฒนาสถาบันตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน (ปีการศึกษา)

(ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันและต้นสังกัด

สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่ผลิตกำลังคนที่มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทำให้เกิดความหลากหลายตามภารกิจหลัก ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ แต่ละแห่งมีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา นำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทำให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกล่าว

 

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน

 

 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส่วนงานอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5

 

 

4. ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

 

 

5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได้

1 ข้อ

ปฏิบัติได้

2 ข้อ

ปฏิบัติได้

3 ข้อ

ปฏิบัติได้

4 ข้อ

ปฏิบัติได้

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3(สมศ16.2)  ผลการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน (ปีการศึกษา)

(ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

สูตรการคำนวณ           :

ค่าเฉลี่ย =

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

ที่มีลักษณะตามอัตลักษณ์

 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

 

เกณฑ์การประเมิน         : 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4(สมศ17)  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของส่วนงาน (ปีการศึกษา)

(ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันและต้นสังกัด

พิจารณาผลการดำเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของส่วนงานที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของส่วนงานซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานของส่วนงานนั้น

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของส่วนงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน

 

 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของส่วนงานอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5

 

 

4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของส่วนงานและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

 

 

5. ส่วนงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได้

1 ข้อ

ปฏิบัติได้

2 ข้อ

ปฏิบัติได้

3 ข้อ

ปฏิบัติได้

4 ข้อ

ปฏิบัติได้

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑิต

 

          ศูนย์ไม่มีการดำเนินงานในองค์ประกอบนี้

 

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

 

          ศูนย์ไม่มีการดำเนินงานในองค์ประกอบนี้

 

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

 

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 

 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง

 

 

4. มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

 

 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 

 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์

นิธิ ไทยสันทัด โทร. 4052

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ)

                   ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ปัจจัยนำเข้า

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

 

สูตรการคำนวณ           :  

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อคน =

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ปฏิบัติงานจริง)

 

เกณฑ์การประเมิน         : 

 

คะแนนที่ได้  =

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อคน

x  5

180,000

กรณีจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อคน180,000 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2.2.1      รายละเอียดจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.2)

(จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง 66.5 คน)

(ทำไฟล์แนบหรือพัฒนาระบบ AG-MIS ให้ครบถ้วน ตามรอบปีและวิธีการนับจำนวนคน)

ลำดับ

ที่

สังกัด

ภาควิชา

รายชื่ออาจารย์

(ทั้งหมด)

คุณวุฒิ

(ป.เอก/โท/ตรี)

ตำแหน่งทางวิชาการ
(อ./ผศ./รศ./ศ.)

หมายเหตุ

 (ใส่รหัส)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การนับจำนวนอาจารย์สำหรับปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 2553 - 31 พ.ค 2554)

 

4.3.2 รายละเอียดจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน ปีงบประมาณ 2553

4.3.3 รายละเอียดจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ปีงบประมาณ 2553

(จำนวนเงิน (1,348,572.05+59,007,993.09) = 60,356,565.14 บาท)

 

หมายเหตุ :

1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ

2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง

3. การแบ่งสัดส่วนจำนวนเงินกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจำนวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์

ศรีแพร ใจบาล

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4(สมศ5)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้                    :        

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กำหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กำหนด

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนำมานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนำมานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น

- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

 

เกณฑ์การประเมิน         :         (ใช้เกณฑ์ สมศ.3)

 

 

สูตรการคำนวณ           :

ร้อยละของงานวิจัย  =

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน)

X 100

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด (ปีการศึกษา)

กรณีร้อยละของผลงาน  20 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          4.4.1 รายละเอียดของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2553

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์

นิธิ ไทยสันทัด โทร. 4052

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5(สมศ6)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนำไปใช้จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

การนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สูตรการคำนวณ           :

ร้อยละของงานวิจัย  =

จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน)

X 100

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด (ปีการศึกษา)

กรณีร้อยละของงานวิจัย  20 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          4.5.1 รายละเอียดของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปี 2553

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์

นิธิ ไทยสันทัด โทร. 4052

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6(สมศ7)  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน         : 

 

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

0.50

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

0.75

ตำราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.00

ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

          · ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตำรา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า

          · ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Papers) ตำรา (Textbook) หรือหนังสือ (Books) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   ๑. บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์  การสังเคราะห์เอกสาร  หรือการวิจัย โดยจัดทำในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

                   ๒. ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

                   ๓. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการและ/  หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง

· วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Thai- Journal  Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่

· วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่

           · หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีกระบวนการอย่างเป็นระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาจัดพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนการตีพิมพ์/เผยแพร่

· การนับจำนวนผลงานทางวิชาการ จะนับผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ โดยเป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตำราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ ๑ เล่ม ไม่นับซ้ำกรณีที่ได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง หรือที่อยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์

 

สูตรการคำนวณ           :

ร้อยละของผลงานวิชาการ  =

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน)

X 100

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด (ปีการศึกษา)

กรณีร้อยละของผลงานวิชาการ10 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          4.6.1 รายละเอียดของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปี 2553

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์

นิธิ ไทยสันทัด โทร. 4052

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา สถาบันพึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 

 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

 

 

4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

 

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์

พิกุล มูลนิลตา โทร. 4053

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน

 

 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

 

 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

 

 

4. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

 

 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในส่วนงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์

พิกุล มูลนิลตา โทร. 4052

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3(สมศ8)  การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตำรา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น

 

สูตรการคำนวณ :

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

X 100

 

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

 

กรณีร้อยละของโครงการฯ  30 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน :

 

 

*ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

            1. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

            2. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับวิจัย

            3. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์ โทร. 4052

พิกุล มูลนิลตา โทร. 4053

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4(สมศ9)  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

 

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร

 

 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได้

1 ข้อ

ปฏิบัติได้

2 ข้อ

ปฏิบัติได้

3 ข้อ

ปฏิบัติได้

4 ข้อ

ปฏิบัติได้

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์ โทร. 4052

พิกุล มูลนิลตา โทร. 4053

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5(สมศ18)  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (ปีการศึกษา)

(ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้นำสังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถาบัน อุดมศึกษาในการชี้นำเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ โครงการรักชาติ การบำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ

สถาบันอุดมศึกษาเลือกดำเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรักชาติ บำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่สถาบัน อุดมศึกษาเลือกดำเนินการในแต่ละเรื่องนั้น ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

 

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

 

3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

 

 

4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ

 

 

5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได้

1 ข้อ

ปฏิบัติได้

2 ข้อ

ปฏิบัติได้

3 ข้อ

ปฏิบัติได้

4 ข้อ

ปฏิบัติได้

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ชวลิต กอสัมพันธ์ โทร. 4052

พิกุล มูลนิลตา โทร. 4053

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 6  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 

 

2. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

 

 

 

 

 

 

4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 

 

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

6. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 หรือ 6 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ถาวร สุภาวงค์

บุบผา คุณเลิศ โทร. 4052

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2(สมศ10)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความสำคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรมให้ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ความรู้ โอกาสและกำลังใจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สำหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ำใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นำที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

 

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

 

3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

 

 

4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ

 

 

5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได้

1 ข้อ

ปฏิบัติได้

2 ข้อ

ปฏิบัติได้

3 ข้อ

ปฏิบัติได้

4 ข้อ

ปฏิบัติได้

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ถาวร สุภาวงค์

บุบผา คุณเลิศ โทร. 4052

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3(สมศ11)  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการทำลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดำรงรักษ์สืบต่อไป

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

 

 

2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์

 

 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

 

 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบัติได้

1 ข้อ

ปฏิบัติได้

2 ข้อ

ปฏิบัติได้

3 ข้อ

ปฏิบัติได้

4 ข้อ

ปฏิบัติได้

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

หัวหน้าศูนย์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ถาวร สุภาวงค์

บุบผา คุณเลิศ โทร. 4052

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า

คณะกรรมการอำนวยการของคณะเกษตรศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดครบด้านและได้กำกับดูแลคณะเกษตรศาสตร์ในภาพรวมโดยมีศูนย์วิจัยฯ เป็นหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนงาน

ผู้บริหารศูนย์ฯ มีส่วนร่วมกันในการกำหนดนโยบายและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ และนำไปสู่การปฏิบัติเป็นระบบชัดเจนโดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธให้ศูนย์วิจัยและบุคลากรทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน

 

3. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน

หัวหน้าศูนย์วิจัยมีการกำกับ ติดตามผล การนำนโยบาย และแผนกลยุทธไปสู่การปฏิบัติในการประชุมศูนย์วิจัยปีละ 1-2 ครั้งเพื่อทวบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น

 

 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

ผู้บริหารศูนย์วิจัยได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข่าวสารและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มีการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรในการกำกับดูแลหน่วยงานย่อยได้แก่สถานีวิจัยต่างๆ ทั้ง 4 สถานีและเรือนเพาะชำ

 

ผู้บริหารมีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร เช่นการส่งเสริมให้ได้รางวัลบุคลากรดีเด่น และการส่งเสริมให้ไปร่วมฝึกอบรมต่างๆ

 

 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ

ผู้บริหารได้มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและให้บุคลากรไปเป้นกรรมการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติ (community of practices)

7.1.5.1 หนังสือส่งบุคลากรไปเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้บริหารศูนย์ฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดำเนินงานให้ไปสู่ทิศทางที่กำหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการอำนวยการขอคณะเกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

7.1.6.1 รายงานประประชุม

ของศูนย์ ปี 2553

 

 

 

 

 

 

7. คณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานประเมินผลการบริหารงานของส่วนงานและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินศูนย์เป็นการประเมินร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ  4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6  ข้อ

มีการดำเนินการ 7 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :

               

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

 

 

 

 

 

 

2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

 

 

 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

 

 

 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

 

 

 

 

 

 

5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2   ข้อ

มีการดำเนินการ  3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4  ข้อ

มีการดำเนินการ 5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)

 

 

 

 

 

 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1  ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3  ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

 

 

 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร   การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร   

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

 

 

 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

 

6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3 หรือ 4  ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

มีการดำเนินการ 6 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5(สมศ13)  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจำปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน :

 

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          13.1 ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ปีงบประมาณ)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน

 

 

 

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการใน แต่ละพันธกิจและการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร

 

 

4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

 

5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

6. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ  4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6  ข้อ

มีการดำเนินการ 7 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

 

คำสงวน: องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้            :        กระบวนการ

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้           :       

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงาน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน

 

 

 

4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยจัดทำในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 2) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

 

 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

 

 

 

 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วนงาน

 

 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนงาน หรือ มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน

 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1  ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3   ข้อ

มีการดำเนินการ  4

หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7  หรือ 8 ข้อ

มีการดำเนินการ

9 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2(สมศ15)  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด (คะแนนเต็ม 5)

 

สูตรการคำนวณ           :  

 

นำคะแนนที่ได้จากค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมาบันทึกไว้

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล