ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย highland   
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 13:30 น.

 

รายงานการสัมมนาเรื่อง "ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทยกับโอกาสทางการตลาด"

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ธันวาคม 2542
 
ที่
เรื่อง
1
คำนำ
2
กำหนดการสัมมนา
3
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา
การบรรยาย
4
ภาพรวมการส่งเสริมและการผลิตกาแฟอาราบิก้า
5
การส่งเสริมการปลูก การผลิต และการตลาดกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย
6
ภาพรวมงานวิจัยกาแฟอาราบิก้า
7
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับกาแฟผงสำเร็จรูป
8
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับกาแฟคั่วบด
9
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับการส่งออก
10
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
11
การผลิตกาแฟอาราบิก้าของโครงการพัฒนาดอยตุง
12
อภิปรายสรุป "ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทยกับโอกาสทางการตลาด"
ภาคผนวก
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
สรุปการประเมินผลการจัดการสัมมนา
ภาพบรรยากาศการสัมมนา
เครื่องคั่วกาแฟของกองเกษตรวิศวกรรม

 

drop_back