กิจกรรม/ประชุม

การ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ" โดยมี ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเิปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้รับฟังการบรรยายและชี้แจงเกี่ยวกับสาระสำคัญ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการควบคุมทรัพย์สินทรัพย์ทางด้านบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุรุภัณฑ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นร่วมกัน

    รายละเอียด  ประมวลภาพ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์จัด "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ" โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ มีบุคลากรกว่า 20 คน จากสำนักงานคณะ / ภาควิชา / ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 

 

รายละเอียด ประมวลภาพ

ประชุมเชิงวิชาการ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงสองแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ภาพกิจกรรม

 

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และคุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะ กล่าวรายงานจัดการประชุมเชิงวิชาการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงสองแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ" โดยมี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

รายละเอียด ประมวลภาพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หัวข้อ ยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกแบบ

ภาพกิจกรรม

งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะ จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภายใต้หัวข้อ "ยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกแบบ" โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล วัฒนโยธิน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 

รายละเอียด ประมวลภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ภาพกิจกรรม

 

อาจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นประธานการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน ภาควิชา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ห้องสุขุม อัศเวศน์ และห้องประชุมมนู ศีติสาร

วันที่ 20 มีนาคม 2555 รายละเอียด ประมวลภาพ

ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ภาพกิจกรรม

 

รองศาสตาจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ" จัดโดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพืชสวน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียด ประมวลภาพ