ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2556 : โครงการวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางวรางคณา กันทะลา หัวหน้าโครงการ)
ปีงบประมาณ 2554 : โครงการการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา : ปีงบประมาณ 2554 (นางชนนิกานต์ แก้วเทพ หัวหน้าโครงการ)
ปีงบประมาณ 2552 : โครงการกลยุทธ์ในการแสวงหาเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางชนนิกานต์ แก้วเทพ หัวหน้าโครงการ)
ปีงบประมาณ 2553 : โครงการการบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศีกษา คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในปี 2553) (นางชนนิกานต์ แก้วเทพ หัวหน้าโครงการ)
ปีงบประมาณ 2551 : โครงการวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางชนนิกานต์ แก้วเทพ หัวหน้าโครงการ)
ปีงบประมาณ 2550 : โครงการบริหารจัดการการเงิน ของหัวหน้าโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางวรางคณา กันทะลา หัวหน้าโครงการ)
ปีงบประมาณ 2549 : โครงการแนวทางพัฒนาการบริหารงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง หัวหน้าโครงการ)