ระเบียบ/ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดประเภทรายรับ รายการ เงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 4/2558 (อัตราการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและค่าบริการ ของคณะเกษตรศาสตร์)
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดประเภทรายรับ รายการ เงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 3/2558 (อัตราค่าที่พัก ค่าบำรุง และค่าบริหารอื่น ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์)
กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๘ (อัตราค่าสมาชิกวารสารเกษตรและอัตราจำหน่ายวารสารเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์)
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๘ (อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะ คณะเกษตรศาสตร์)
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการเรียนการสอนและการจัดสรรค่าตอบแทนกระบวนวิชากลางคณะ สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร (ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)
กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2557 (อัตราค่าที่พัก ค่าบำรุง และค่าบริการอื่น ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์)
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1840/2557 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุ
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก