ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ เชื่อว่าการบริหารจัดการ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ คณะเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปณิธานและวิสัยทัศน์

งานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นฝ่ายงานสนับสนุนภารกิจหลักตามพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินและพัสดุโดยมีวิสัยทัศน์ให้มีการควบคุมการเงินการงบประมาณ ดำเนินการวางแผนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร มีความโปร่งใส ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

ภารกิจ

ภารกิจของงานการเงิน การคลังและพัสดุ คือ บริหารจัดการในการให้การสนับสนุนภารกิจหลัก ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินงบกลาง เงินสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาและเงินอื่นๆ การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การแจกจ่ายพัสดุ การจัดทำทะเบียนพัสดุ การรับบริจาคพัสดุ การจัดทำรายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุชำรุดและงาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์

งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อ

จัดทำแผนการดำเนินงานของสายงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนิน งานของคณะเกษตรศาสตร์
บริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายและแผน และระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ที่กำหนดไว้
บริหารและจัดการการรับเงินรายได้และเงินรับฝากให้เป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
บริหารจัดการการยืมเงินทดรองราชการ
บริหารจัดการจ่ายเงินที่ได้รับจากกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานควบคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน มช. 17
การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
การจัดทำบัญชีราชการและรายงานงบการเงินประจำเดือน
ตรวจสอบและจัดทำรายงานรายจ่ายจริงงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบและจัดทำรายงานรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้
การจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการ กองทุน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริหารควบคุมสินทรัพย์ถาวรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ให้ความรู้คำปรึกษาในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งการเบิกจ่ายเงินแก่บุคลากรของคณะฯ
ให้ความรู้ คำปรึกษาในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการพัสดุแก่บุคลากรของคณะฯ