กิจกรรม/ประชุม

การจัดฝึกอบรม เรื่อง ระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์

3717 photo นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง ระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อให้บุคลากรจากภาควิชาและศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีนายธนพัฒน์ ทาบุญดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายทินกร ใจมา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  รายละเอียด     ประมวลภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ โดยมีคุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมโครงการ และมีคุณบุษบาวรรณ ทองดัง เป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

 

เอกสารรายงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อชี้แจงแนวทางต่างๆ ด้านการเงินฯ ให้แก่บุคลากรจากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายละเอียด   ประมวลภาพ   เอกสารรายงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน e-salary

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน e-salary" จัดขึ้นโดย งานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ e-salary และนำผลที่ได้จากการเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ e-salary ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร

รายละเอียด  ประมวลภาพ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ มช." โดยมี รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

  รายละเอียด  ประมวลภาพ

การ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ" โดยมี ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเิปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้รับฟังการบรรยายและชี้แจงเกี่ยวกับสาระสำคัญ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการควบคุมทรัพย์สินทรัพย์ทางด้านบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุรุภัณฑ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นร่วมกัน

    รายละเอียด  ประมวลภาพ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์จัด "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ" โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ มีบุคลากรกว่า 20 คน จากสำนักงานคณะ / ภาควิชา / ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 

 

รายละเอียด ประมวลภาพ

ประชุมเชิงวิชาการ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงสองแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ภาพกิจกรรม

 

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และคุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะ กล่าวรายงานจัดการประชุมเชิงวิชาการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงสองแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ" โดยมี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

รายละเอียด ประมวลภาพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หัวข้อ ยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกแบบ

ภาพกิจกรรม

งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะ จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภายใต้หัวข้อ "ยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกแบบ" โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล วัฒนโยธิน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 

รายละเอียด ประมวลภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ภาพกิจกรรม

 

อาจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นประธานการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน ภาควิชา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ห้องสุขุม อัศเวศน์ และห้องประชุมมนู ศีติสาร

วันที่ 20 มีนาคม 2555 รายละเอียด ประมวลภาพ