กิจกรรม/ประชุม

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปี 2559

3973 photo รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการยืม การส่งใช้คืน การเก็บรักษาและการตรวจสอบ และข้อควรระวังในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อลดความผิดพลาดและความล่าช้าในการเบิกจ่าย โดยมี นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ นักการเงินและบัญชี เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม/ประเด็นสงสัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

 

ชมภาพเพิ่มเติม   เอกสารนำเสนอ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การปฏิบัติงานด้านงบลงทุน

3794 photo

   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครั้งที่ 2” หัวข้อ การปฏิบัติงานด้านงบลงทุน โดยมีนางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง พร้อมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร , วันที่ 22 กรกฏาคม 2558

 

รายละเอียด   ประมวลภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

3788 photo 

   งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครั้งที่ 2"  หัวข้อเรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  โดยมี คุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี คุณบุษาวรรณ ทองดัง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 

รายละเอียด   ประมวลภาพ

 

 

การจัดฝึกอบรม เรื่อง ระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์

3717 photo นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง ระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อให้บุคลากรจากภาควิชาและศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีนายธนพัฒน์ ทาบุญดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายทินกร ใจมา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  รายละเอียด     ประมวลภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ โดยมีคุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมโครงการ และมีคุณบุษบาวรรณ ทองดัง เป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

 

เอกสารรายงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อชี้แจงแนวทางต่างๆ ด้านการเงินฯ ให้แก่บุคลากรจากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายละเอียด   ประมวลภาพ   เอกสารรายงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน e-salary

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน e-salary" จัดขึ้นโดย งานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ e-salary และนำผลที่ได้จากการเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ e-salary ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร

รายละเอียด  ประมวลภาพ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ มช." โดยมี รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

  รายละเอียด  ประมวลภาพ

การ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ" โดยมี ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเิปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้รับฟังการบรรยายและชี้แจงเกี่ยวกับสาระสำคัญ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการควบคุมทรัพย์สินทรัพย์ทางด้านบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุรุภัณฑ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นร่วมกัน

    รายละเอียด  ประมวลภาพ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์จัด "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ" โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ มีบุคลากรกว่า 20 คน จากสำนักงานคณะ / ภาควิชา / ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 

 

รายละเอียด ประมวลภาพ