ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

คณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 ธันวาคม 2557

กลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพบรรยากาศ งานกาดวัฒนธรรมเกษตร ปีใหม่เมือง 2557

บรรยากาศพิธีเปิดงาน ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557

< >
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone 053-944088
http://www.web.agri.cmu.ac.th/atsc/