ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

โครงการผลิตผักแบบครบวงจร 2559

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร "จิปกาแฟเเลซากุระ" 2559

โครงการอบรมสบู่สมุนไพร 2559

ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2559

< 1 2
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone 053-944088
http://www.web.agri.cmu.ac.th/atsc/