ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

บรรยากาศพิธีเปิดงาน ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557

โครงการฝึกอบรม GAP

การผลิตผักปลอดสารพิษ

เทคนิคและวิธีการเพาะเห็ด

< >
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone 053-944088
http://www.web.agri.cmu.ac.th/atsc/