โครงการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร

ปรับปรุงล่าสุด
20131003
03 ต.ค. 56
View :: 535

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร 

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
 
หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการไฮโดรโปนิกส์ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมแม่เหียะ โดยมี รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี และดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ คน 
 
 
ชมภาพเพิ่มเติม
 
 
 
 
หลักสูตรการปลูกผักสวนครัว เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยมี อาจารย์จตุรงค์ พวงมณี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ คน
 
 
ชมภาพเพิ่มเติม
 
 
 
หลักสูตรการเพาะเห็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงเพาะเห็ด ไร่แม่เหียะ โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชสวน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน
 
 
ชมภาพเพิ่มเติม
 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone 053-944088
http://www.web.agri.cmu.ac.th/atsc/