English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 12 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
On-line submission
อัตราค่าสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ค้นหา:   
"บทความวารสารเกษตร"
29 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 , ISSN 0857-0841
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การสำรวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae)
ชื่อบทความ ( ภาษาอังกฤษ) : Habitat Survey and Biology of Leaf Insect, Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae)
ชื่อผู้เขียน ( ภาษาไทย) : พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคำ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) : Pipatpong Tathongkam, Sawai Buranapanichpan, Piyawan Suttiprapan and Yaowaluk Chanbang
หน้าบทความ : 63-69
index word : ตั๊กแตนใบไม้(Phyllium westwoodii, leaf Insect) การสำรวจถิ่นอาศัย(habitat survey) ชีววิทยา(biology) พืชอาหาร(host plant)
บทคัดย่อ:
การสำรวจตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พบว่าถิ่นอาศัยของตั๊กแตนใบไม้เป็นสภาพป่าเต็งรัง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 500-600 เมตร มีไม้วงศ์ยางเป็นไม้เด่นกระจายอยู่ทั่วไป พืชอาหารของตั๊กแตนใบไม้จากการสำรวจ มีทั้งหมด 8 วงศ์ จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ 1) วงศ์ Anacardiaceae คือ มะม่วง Mangifera indica  L. และรักใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou 2) วงศ์ Burseraceae คือ มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill. 3) วงศ์ Dipterocarpaceae คือ เต็ง Shorea obtusa Wall. รัง Shorea siamensis Miq. ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. และยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 4) วงศ์ Fagaceae คือ ก่อแป้น Castanopsis diversifolia (Kurz) King 5) วงศ์ Irvingiaceae คือ กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn. 6) วงศ์ Meliaceae คือ กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq. 7) วงศ์ Papilionoideae คือ ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz และ 8) วงศ์ Sapindaceae คือ ลำไย Dimocarpus longan Lour. สำหรับชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ P. westwoodii ที่ได้ทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่า ตั๊กแตนใบไม้มีวงจรชีวิตที่ยาวนาน ตลอดระยะเวลาของการเจริญเติบโต มีพฤติกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การผสมพันธุ์ การวางไข่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์ตั๊กแตนใบไม้ในธรรมชาติ

Habitat survey of leaf insect Phyllium westwoodii Wood-Mason was conducted in Mae Tha and Thung Hua Chang districts, Lamphun province. Habitat of P. westwoodii was dry dipterocarp forest with the height of 500-600 meters above mean sea level. In the survey of host plants of P. westwoodii, the total of 12 species in 8 families of plant were found. The host plants were 1) Family Anacardiaceae: Mango, Mangifera indica L. and Burmese Lacquer, Gluta usitata (Wall.) Ding Hou; 2) Family Burseraceae: Makok kluean, Canarium subulatum Guill.; 3) Family Dipterocarpaceae: Taengwood, Shorea obtusa Wall.; Burmese sal, Shorea siamensis Miq.; Yang-Na, Dipterocarpus alatus Roxb. and Yang Hiang, Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.; 4) Family Fagaceae:   Ko-Paen, Castanopsis diversifolia (Kurz.) King; 5) Family Irvingiaceae: Wild almond, Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.; 6) Family Meliaceae: Kat lin, Walsura trichostemon Miq.; 7) Family Papilionoideae: Burma Padauk, Pterocarpus macrocarpus Kurz and 8) Family Sapindaceae: Longan, Dimocarpus longan Lour.  The biology of P. westwoodii was studied in the laboratory. The results revealed that P. westwoodii had a long life cycle.  During the growth and development of P. westwoodii, some interesting behaviors were observed such as camouflage, mating, egg laying, etc. The information of biology of P. westwoodii and its behaviors was essentially useful for the conservation of P. westwoodii in the nature.
ดูเรื่องเต็ม
เรื่องเต็ม (Full Paper)
 
 
 


 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 12 โทรสาร 053-944090 ต่อ 12 E-mail: agjournal22@gmail.com