news 25551117อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นางสาวจริยา สีดวงแก้ว นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น "ผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี" (โดยเก็บกระเป๋าเงิน มูลค่า 9,000 บาท แล้วส่งคืนเจ้าของ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ , วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

หมวด: ประกาศ