ข่าวกิจกรรมล่าสุด

 Muthitajit56
พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556" เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ครบเกษียณอายุ จำนวน 8 ท่าน คือ
  • ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (ครบต่ออายุ)
  • รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (ครบต่ออายุ)
  • ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชไร่
  • รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชไร่
  • รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชไร่
  • นางสาววีณา วงศ์อาษา นักการเงินและบัญชี สำนักงานคณะ
  • นายปั๋นแก้ว สีขาว สำนักงานคณะ
  • นายคำจันทร์ คำชุ่มใจ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(รูปภาพเพิ่มเติม)  (ชมวีดิทัศน์)